SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte

Završeno 05.05.2022 - 05.05.2022

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2109/14-02-22-03

Prelog, 12. travnja 2022. godine   

 

Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.), gradonačelnik Grada Preloga, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte

 

 • 1 izvršitelj –  m/ž, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist  pravne, ekonomske, društvene ili tehničke struke
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • izvrsno poznavanje rada na MS Office paketa
 • državni ispit
 • izvrsno  poznavanje engleskog jezika.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima tražene stručne spreme i struke. 

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
 • preslik diplome
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu/rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, (izvornik ili preslik)
 • uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Preslik isprava ne treba biti ovjeren.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome  će biti obaviješteni pisanim putem.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa.

Kandidat svojom prijavom na natječaj daje suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja za imenovanje pročelnika.

Postupak natječaja obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na web-stranici www.prelog.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Preloga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za natječaj – pročelnik“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti rješenja o imenovanju, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena originalna dokumentacija priložena prijavi.

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Upute kandidatima.pdf    Upute kandidatima 132.53 kB
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte.pdf    JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte 100.00 kB
Poziv na pisano testiranje - pročelnik.pdf    Poziv na pisano testiranje - pročelnik 93.86 kB
Poziv na intervju - pročelnik.pdf    Poziv na intervju - pročelnik 80.98 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr