SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za projekte - POZIV NA INTERVJU

Završeno 02.03.2021 - 02.03.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ: 2109/14-03-21-03

Prelog, 25. siječnja 2021. godine    

 

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za upravu i drušvene djelatnosti Grada Preloga,

r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

 u Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, na radno mjesto      

 • viši stručni suradnik za projekte (1 izvršitelj –  m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ekonomije, prava, tehničkog ili društvenog smjera
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima izrade i praćenja projekata
 • izvrsno poznavanje rada na MS Office paketu
 • državni stručni ispit
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima visoke stručne spreme a vezano uz poslove izrade i praćenja projekata.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
 • preslik diplome
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu/rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, (izvornik ili preslik)
 • uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Preslik Isprava ne treba biti ovjeren.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome  će biti obaviješteni pisanim putem.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od izbora.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa.

Postupak natječaja obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na web-stranici www.prelog.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Preloga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za natječaj – viši stručni suradnik za projekte“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena originalna dokumentacija priložena prijavi.

 

PROČELNICA:

Miljenka Radović, mag.iur.

Datoteke uz članak
Upute kandidatima - viši stručni suradnik.pdf    Upute kandidatima - viši stručni suradnik 110.01 kB
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za projekte .pdf    JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za projekte 101.30 kB
Poziv na pisano testiranje - viši stručni suradnik za projekte.pdf    Poziv na pisano testiranje - viši stručni suradnik za projekte 95.08 kB
Poziv na intervju - viši stručni suradnik za projekte.pdf    Poziv na intervju - viši stručni suradnik za projekte 81.25 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr