SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Završeno 10.05.2018 - 18.05.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO I FINANCIJE

 

KLASA: 112-02/18-01/04

URBROJ: 2109/14-04-18-03

Prelog, 27. travnja 2018. godine   

 

Temeljem članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, r a s p i s u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

 u Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, na radno mjesto      

- knjigovodstveni referent (1 izvršitelj –  m/ž),

na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.  

Opći uvjeti za prijam:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

- ekonomist, SSS

- najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima komunalne naknade

- poznavanje rada na PC-u

- državni stručni ispit.

Radnim iskustvom na poslovima komunalne naknade razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima vezano uz poslove koji se odnose na izdavanje rješenja, vođenje evidencija, računovodstvene poslove, naplate prihoda, knjiženje dokumentacije i slično.  

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

- životopis

- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)

- preslik svjedodžbe

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu, rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik)

- uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome  će biti obaviješteni pisanim putem.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu  da ga polože u roku od godine dana od izbora.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Postupak natječaja obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na web-stranici www.prelog.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Preloga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za natječaj – knjigovodstveni referent“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

                                                                                         PROČELNIK:

                                                                               Željko Poredoš, mag.ing.traff.

Datoteke uz članak
Upute kandidatima - knjigovodstveni referent .pdf    Upute kandidatima - knjigovodstveni referent 125.15 kB
Poziv na pisano testiranje - knjigovodstveni referent.pdf    Poziv na pisano testiranje - knjigovodstveni referent 46.57 kB
Poziv na intervju - knjigovodstveni referent.pdf    Poziv na intervju - knjigovodstveni referent 38.67 kB
Rezultati pismenog testiranja.pdf    Rezultati pismenog testiranja 61.40 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr