SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

N A T J E Č A J za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju

Završeno 04.08.2016 - 12.08.2016

SAVEZ UDRUGA  ZA UKLJUČIVANJE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „PRVI KORAK“

Čakovec, Josipa Kozarca 1

OIB: 70875548023

 

raspisuje


N A T J E Č A J
za pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju

-          više izvršitelja na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:


1. presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
2. presliku domovnice
3. kratak životopis
4. presliku rodnog lista
5. presliku osobne iskaznice
6. Potvrdu o nekažnjavanju
7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13)

8. potvrde o doedukacijama i volonterskim kompetencijama
9.  preporuke

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 


Natječaj je otvoren od 04. 08. 2016. do 12. 08. 2016. godine. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor pomagača u vrtiću za djecu s teškoćama u razvoju – ne otvarati ˝, na adresu: Savez udruga “PRVI KORAK”, Čakovec, Josipa Kozarca 1.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Savez udruga „Prvi korak“ Čakovec

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr