SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za projekte - POZIV NA INTERVJU

Završeno 15.11.2018 - 15.11.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

KLASA: 112-03/18-01/06

URBROJ: 2109/14-03-18-03

Prelog, 15. listopad 2018. godine    

 

Temeljem članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11. i 4/18.) pročelnica Upravnog odjela za upravu i drušvene djelatnosti Grada Preloga, r a s p i s u j e

 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, na radno mjesto

-       viši stručni suradnik za projekte (1 izvršitelj –  m/ž),

 

na određeno vrijeme u trajanju do 30 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao zbog provođenja projekta Za obitelj, oznake UP.02.2.2.08.0028. Služba na određeno vrijeme radi obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Osobe se primaju uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ekonomije, prava, tehničkog ili društvenog smjera
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima izrade i praćenja projekata
 • izvrsno poznavanje rada na MS Office paketu
 • državni stručni ispit
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni  odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u  međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima visoke stručne spreme a vezano uz poslove izrade i praćenja projekata.  

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i  članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
 • preslik diplome
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu, rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, izvornik  ili preslik
 • uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji  nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili  nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.  Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome  će biti obaviješteni  pisanim putem.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu  da ga polože u roku od godine dana od izbora.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa. 

Postupak oglasa obuhvaća obaveznu provjeru znanja  i sposobnosti kandidata. Na  prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Na web-stranici www.prelog.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku prijama u službu. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Preloga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za oglas – viši stručni suradnik za projekte“ u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Prelog.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

                                                                                                                 PROČELNICA:

                                                                                                          Miljenka Radović, mag.iur.

Datoteke uz članak
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za projekte.pdf    Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za projekte 129.04 kB
Upute kandidatima - viši stručni suradnik za projekte.pdf    Upute kandidatima - viši stručni suradnik za projekte 142.86 kB
Poziv na pisano testiranje - viši stručni suradnik za projekte.pdf    Poziv na pisano testiranje - viši stručni suradnik za projekte 121.93 kB
Poziv na intervju - viši stručni suradnik za projekte.pdf     111.93 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr