SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Završeno 07.04.2017 - 09.05.2017
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 112-03/17-01/02
URBROJ: 2109/14-04-17-03
Prelog, 06. travnja 2017. godine    
 
 
Temeljem članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11.) pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, r a s p i s u j e
 
OGLAS
 
za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, na radno mjesto    
- knjigovodstveni referent (1 izvršitelj –  m/ž),
na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.
Služba na određeno vrijeme radi obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
Osoba se prima uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 
Opći uvjeti za prijam:
-punoljetnost,
-hrvatsko državljanstvo,
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
-       ekonomist, SSS
-       najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima komunalne naknade
-       poznavanje rada na PC-u
-       državni stručni ispit.
 
Radnim iskustvom na poslovima komunalne naknade razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima vezano uz poslove koji se odnose na izdavanje rješenja, vođenje evidencija, računovodstvene poslove, naplate prihoda, knjiženje dokumentacije i slično.  
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
-životopis
-preslik domovnice
-preslik diplome
-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca, potvrda HZMO-a i drugo)
-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, izvornik  ili preslik
-svjedodžbu o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji
 
nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.
 
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome  će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu  da ga polože u roku od godine dana od izbora.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa. 
 
Postupak oglasa obuhvaća obaveznu provjeru znanja  i sposobnosti kandidata. Naprethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Na web-stranici www.prelog.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Preloga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 
 
Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za natječaj – knjigovodstveni referent“ u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Prelog.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni,putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
 
 
                                                                                                   PROČELNIK:                                        
                                                                                     Željko Poredoš, mag.ing.traff.

 

 

 

Datoteke uz članak
Upute kandidatima knjig.referent.pdf    Upute kandidatima - knjigovodstveni referent 196.46 kB
Poziv na pisano testiranje - OGLAS #.pdf    POZIV NA PISANO TESTIRANJE 190.72 kB
Poziv na intervju - knjigovodstveni referent #.pdf    Poziv na intervju 176.30 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr