SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Završeno 15.02.2019 - 23.02.2019

DOM KULTURE

GRADA PRELOGA

 

BROJ: 10/2019

Prelog, 13. veljače 2019. godine

 

Temeljem članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01.) i članka 21. Statuta Doma kulture Grada Preloga od 24. studenog 2000. godine i 28. studenog 2012. godine, ravnatelj Dom kulture Grada Preloga raspisuje

 

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

u Dom Kulture Grada Preloga, na radno mjesto

voditelj kulturnih događanja (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

  • VSS društvenih djelatnosti, ekonomije, prava ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
  • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
  • poznavanje rada na PC-u
  • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na poslovima vođenja kulturnih događanja, odnosno u kulturi.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 Prijavi na natječaj potrebo je priložiti sljedeće:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
  • preslik diplome
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu, rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, izvornik ili preslik

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti neće podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnose nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenih na oglas. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Dom kulture Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s naznakom „Za natječaj – voditelj kulturnih događanja“ u roku od osam dana od dana objave  oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Čakovec.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

RAVNATELJICA

Jasminka Pervan, mag.mus.

 

Datoteke uz članak
Oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.pdf    OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 74.48 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr