SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Završeno 22.01.2020 - 30.01.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2109/14-03-20-03

Prelog, 22. siječnja 2020. godine   

Temeljem članka 5. i 28. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08,  61/11, 4/18, 96/18. i 112/19.),  pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga, 

r a s p i s u j e

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

 u Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti

-       pedagog (1 izvršitelj –  m/ž), - na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice, do povratka radnice s rodiljnog dopusta u okviru projekta Za obitelj, oznake UP.02.2.2.08.0028.

Osoba se prima uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Osoba predstavlja stručnog suradnika u dječjim vrtićima uključenim u projekt Za obitelj, mobilni stručni tim i to u vrtićima Dječji vrtić FIJOLICA Prelog (Prelog, PO Cirkovljan i PO Draškovec), Dječji vrtić VESELA LOPTICA Prelog, Dječji vrtić KOCKAVICA Sveta Marija, Dječji vrtić KLINČEC Donja Dubrava (Donja Dubrava i PO Donji Vidovec) i Dječji vrtić ŽIBEKI Čakovec (PO Pribislavec i PO Brezje).

Kandidat moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • magistar pedagogije/diplomirani pedagog ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste
  • poznavanje rada na PC-u
  • položen ispit.

Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na poslovima pedagoga

Kandidati mogu položiti ispit u zakonom određenom roku i navedeni uvjet ne isključuje kandidata iz postupka odabira.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
  • preslik diplome/rješenja
  • dokaz o eventualnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu, rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)
  • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela utvrđena u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.), ne starije od 6 mjeseci, izvornik ili preslik
  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od 6 mjeseci, izvornik ili preslik.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji  nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili  nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.  Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome  će biti obaviješteni  pisanim putem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa. 

Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za oglas – pedagog“ u roku od osam dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja Čakovec.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA:

Miljenka Radović, mag.iur.

Datoteke uz članak
OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme PEDAGOG .pdf    OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme PEDAGOG 132.17 kB
Poziv na intervju - Mobilni stručni tim - PEDAGOG.pdf    Poziv na intervju - Mobilni stručni tim - PEDAGOG 85.56 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr