SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Završeno 03.08.2020 - 11.08.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-03/20-01/02

URBROJ: 2109/14-03-20-04

Prelog, 03. kolovoza 2020. godine   

Temeljem članka 5. i 28. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08,  61/11, 4/18, 96/18. i 112/19.),  pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga, 

r a s p i s u j e

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

 u Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti

-       radnik na održavanja sportskog objekta i sportskog terena nogometnog kluba NK Draškovec (1 izvršitelj –  m/ž), - na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Osoba se prima uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Osoba će obavljati poslove:

  • Rad na održavanju građevine i sportskog terena (čišćenje objekta – svlačionica, hodnika, pranje i glačanje dresova, košnja trave, pripreme terena za nogometne utakmice i treninge)
  • Postavljanju opreme za korištenje sportskog terena prema rasporedu održavanja sportskih aktivnosti
  • Briga o pravilnom korištenju i skladištenju sportske opreme u vlasništvu NK Draškovec
  • Samostalno izvršavanje manjih popravaka i radova na objektu.
  • Briga o izdavanju potrebnih rekvizita za treninge i nogometne utakmice, njihovoj pravilnoj upotrebi i povratu u ispravnom stanju.

 

Kandidat moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završena osnovna/srednja škola
  • Radno iskustvo nije važno

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, izvornik ili preslik

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji  nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili  nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.  Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome  će biti obaviješteni  pisanim putem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa. 

Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za oglas – radnik na održavanja sportskog objekta i sportskog terena nogometnog kluba NK Draškovec“ u roku od osam dana od dana objave oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PROČELNICA:

Miljenka Radović, mag.iur.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr