SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Upute kandidatima - natječaj za prijem vježbenika/ce

Završeno 22.04.2016 - 10.05.2016

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA

UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-06/16-01/03

 

URBROJ: 2109/14-03-16-02 

Prelog, 22. travanj 2016. godine    

  

Temeljem čl. 19. st. 6 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi a vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama za izbor višeg stručnog suradnika za projekte u Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti,  objavljujemo opis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru:

 

1. OPIS POSLOVA

 

Radi na poslovima u vezi s izradom investicijskih i razvojnih projekata Grada, poslove praćenja javnih poziva i izrada aplikacija za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija i fondova, obavlja poslove pripreme projekta za kandidiranje na EU i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada, obavlja poslove implementacije projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i grada, sudjeluje u edukacijama, radionicama, treninzima i drugim načinima osposobljavanja službenika, građana, posebno poduzetnika, mladih i kulturnih djelatnika za suradnju s institucijama Europske unije, za pripremu projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne izvore, za razmjenu iskustava između poduzetnika s područja Europske unije i Grada Preloga, te jačanje njihovih poslovnih veza, obavlja poslove sređivanja, evidentiranja i čuvanja baze podataka o projektima koji se provode u Gradu Prelogu i na području Grada Preloga, poslove suradnje s udrugama civilnog društva u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, radi  na općim i pojedinačnim aktima Grada, vezanim uz djelatnosti upravnog odjela za gradonačelnikov stručni kolegij i Gradsko vijeće te priprema potrebna izvješća za gradonačelnikov stručni kolegij i Gradsko vijeće. Sudjeluje u izradi projekata i programa od važnosti za razvoj Grada, te određuje mjere za njihovu realizaciju, izrađuje odgovarajuća izvješća i analize iz djelokruga rada odsjeka, prati stanje i predlaže donošenje mjere iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti društvenih djelatnosti, predškolskog odgoja, zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture i drugih vezanih djelatnosti,  predlaže donošenje mjera i izrađuje nacrte programa kojima se potiču društvene aktivnosti, poslove vezano uz suradnju s udrugama civilnog društva, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

2. PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA KOJE SE POPUNJAVA

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  br. 28/10.) propisano je da za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85 % plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme. 

Osnovica za obračun plaće iznosi 5.310,00 kn.

 

3. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane pročelnice Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja iz područja provjere iz ovih uputa i provjere znanja engleskog jezika. Za svaki dio pisanog testiranja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz područja provjere iz ovih uputa. Navedena pismena provjera traje 30 minuta. 

Nakon pismene provjere provjerava se znanje engleskog jezika. Provjera znanja engleskog jezika traje 10 minuta. 

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti.

 

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku rješenja o prijemu u službu u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

 

4. PODRUČJA PROVJERE  

PRAVNI I DRUGI IZVORI

 

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. i 144/12.)
  2. Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN RH br. 133/13. i 152/14.)
  3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN RH br. 29/02, 63/07, 53/12. i 56/13.)
  4. Zakon o udrugama (NN br. 74/14.), Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15.)
  5. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom www.mrrfeu.hr  

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na ovim web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Preloga.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PROČELNICA:                                                                                             

                                                                                                          Miljenka Radović, mag.iur.                                 

 

 

Datoteke uz članak
natječaj vježbenik.doc    Natječaj za prijem vježbenika 48.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr