SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

07.05.2020

1. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

2. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.

3. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu.

    c) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu.

    d) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu.

4. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.

6. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini.

8. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga.

9. Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.

10. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu.

11. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok.

12. Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.

13. Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.

14. Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.

15. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga.

16. Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.

17. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini.

18. a) Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.

      b) Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.

      c) Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.

19. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini.

20. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini.

21. a) Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.

      b) Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. 

Datoteke uz članak
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 116.44 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2019. godini 160.92 kB
Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog 110.68 kB
Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 1.14 MB
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 110.96 kB
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga.pdf    Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga 115.70 kB
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu.pdf    Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu 154.90 kB
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok.pdf    Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok 157.47 kB
Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.pdf    Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 141.48 kB
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 131.48 kB
Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 149.86 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu 137.88 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu 137.58 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu 137.75 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu 137.63 kB
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 114.82 kB
Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 119.92 kB
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 110.44 kB
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog 112.03 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 151.88 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini 177.17 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini 317.21 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini 477.03 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini 177.40 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 166.58 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 207.67 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini.pdf    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini 131.64 kB
Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.pdf    Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 136.12 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 657.63 kB
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 428.01 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr