SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana 22. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

Fotografije uz članak 14
30.03.2017

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga, ujedno i posljednja u ovom sazivu, bila je na neki način prilika da se kroz Izvješće gradonačelnika ( srpanj – prosinac 2016. ) napravi rezime svega dosad učinjenog te da se temeljem odluka koje su bile na dnevnom redu daju smjernice za daljnji razvoj grada. Iz Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Doma kulture Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga u 2016. godini vidljivo je da je grad podržao njihov rad te aktivnosti u kulturi sa 1.534.979,80 kn. Intencija je gradskog vijeća i gradonačelnika zadržati nivo ulaganja u kulturu, povezati kulturu sa turizmom i nastaviti s brendiranjem grada kao „donjomeđimurske prijestolnice kulture“. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2016. godini potvrdilo je činjenicu da se grad posebnom pažnjom brine i za poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata za djelovanje sportskih udruga i to u iznosu od  1.179.579,38 kn godišnje.

 

Najvažnija odluka bila je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“. Navedena Odluka je preduvjet za realizaciju projekta rekonstrukcije dječjeg vrtića Fijolica u visini od 9,3 milijuna kuna te za prijavu na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odlukom o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u Projekt  „Strategija razvoja Grada Preloga 2018.  – 2028.“, vijeće je poručilo da će se grad Prelog i dalje razvijati zbog toga što se gradska politika promišlja dugoročno te će jednom pametnom strategijom omogućiti svojim građanima još veću kvalitetu života.

 

Osvrt predsjednika Gradskog vijeća Gorana Gotala

 

Kako je ovo bila posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom sastavu, na rad u prošle četiri godine osvrnuo se predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Goran Gotal: »Nakon održane 22. radne sjednice i 4 svečane sjednice i proslavljenog jubileja 750.godina Grada Preloga, možemo biti ponosni na sve što smo učinili i na rezultate koje smo ostvarili u svim područjima gradske nadležnosti. Usvajanjem proračuna i prostornoplanskim planiranjem ravnomjerno smo razvijali i uređivali sva naselja na području Preloga. Također, donošenjem pravovremenih odluka gradsko vijeće je omogućilo daljni razvoj poduzetničkog okruženja, proširenje gospodarske zone Sjever te izgradnju novih proizvodnih kapaciteta koji su doprinjeli tome da u gradu ima svega 2,7% nezaposlenih osoba od ukupnog broja stanovnika.  Donošenjem akata u vezi  Detaljnih planova uređenja sportsko-rekreacijske zone Prelog, uređenja Gospodarske zone Sjever, proširenja Industrijske zone u Prelogu i uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec, neposredno smo omogućili realizaciju investicija u iznosu većem od 100 milijuna kuna. Osnivanjem  Muzeja Croata Insulanus i Kuturnog vijeća grada Preloga odlučili smo se za sustavan i promišljen pristup u razvoju kulture, a potvrdu navedenog dobili smo uključivanjem Grada Preloga zajedno s Gradom Varaždinom i gradovima partnerima u kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Donošenjem odluke o izgradnji kompostane, sortirnice i pristupanjem Sporazumu gradonačelnika europskih gradova o smanjenju emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije, ova gradska vlast se odlučila za politiku ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i ekoloških zahtjeva kojom mislimo i na potrebe budućih generacija. Posebno smo ponosni na Odluku o kriterijima financiranja odgoja i skrbi o djeci predškolske dobi kojom smo smanjili cijenu vrtića sa željom da pomognemo mladim ljudima i kojom smo povećali broj upisane djece za 20%. Na istom području inicirali smo uvođenje jednosmjenske nastave u Osnovnoj školi Prelog kao i dogradnju četiri nove učionice. Gradsko vijeće grada Preloga u mandatu koji je iza nas, konstruktivnim raspravama, angažmanom i vizijom, ostavlja iza sebe grad koji je uređeniji, ljepši i bolji nego što je to bio prije. Status i ugled grada Preloga priznat je ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. Poželjna smo destinacija za mnoge mlade ljude što je dokaz da je i ovo gradsko vijeće doprinjelo tome da je grad Prelog grad zadovoljnih ljudi i visoke kvalitete života te pozitivnog poduzetničkog okruženja.«

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr