SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

31.03.2023

U petak, 31. ožujka, održana je jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Sjednica, sa dvadeset i dvije točke dnevnog reda održana je u Gradskoj vijećnici Grada Preloga. U aktualnom satu jedanaeste sjednice vijećnici su postavljali pitanja, na koja je odgovarao gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Zdravko Kvakan postavio je pitanje o postavljanju brzog optičkog interneta na području Juga u Prelogu. Također je postavio pitanje o prometnom rješenju raskršća ulica Franje Glada i Antuna Mihanovića. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o nezakonitom krčenju šuma kod šljunčare u Cirkovljanu te o dinamici izgradnje ceste koja spaja mjesto Cirkovljan i cestu uz HE Dubrava i dinamici radova na području Cirkovljana. Mario Horvat postavio je pitanje o eksploatacijskom polju Cirkovljan te o nezakonitim radnjama na tom području koje je utvrdio Državni inspektorat te o načinu uređenja i korištenja šljunčara na tom području. Također je postavio pitanje o parkiranju kamiona uz drenažni kanal akumulacijskog jezera Hidroelektrane Dubrava. Margit Mirić je postavila pitanje uređenja ulica u Draškovcu, a posebno Zelene ulice u Draškovcu. Vijećnica Mirić postavila je i pitanje o stanju i tijeku radova na projektu AAT Geothermae. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o stavu gradonačelnika, a vezano uz problematiku osnivačkih i vlasničkih prava u Županijskoj bolnici Čakovec. Postavila je i pitanje o stanju provedbe planiranih projekata na području Preloga (dogradnja Srednje škole Prelog, izgradnja dvorane uz teniske terene i slično). Nikola Madić postavio je pitanja o tijeku radova na zaobilaznici Grada Preloga te o tijeku radova na postavljanju umjetne trave u Parku Mladosti u Prelogu. Vijećnik Mario Vrbanec postavio je pitanja o aktivnostima na uređenju željezničke postaje u Čehovcu te o mogućem formiranju čestica za nova građevinska zemljišta u Čehovcu. Josip Novak postavio je pitanje o uređenju Marine Prelog, odnosno o nezadovoljstvu ljudi uređenjem tog prostora. Vijećnik Novak postavio je i pitanje o ponudi goriva, konkretno plavog diesela na benzinskim postajama u Prelogu. Vijećnica Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o uređenju starih, oronulih pročelja na području Preloga.

Nakon aktualnog sata, na dnevnom se redu našlo Izvješće o radu gradonačelnika za prošlih šest mjeseci, zatim prijedlozi odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, a raspravljalo se i o izvješćima o radu gradskih institucija, Dječjeg vrtića Fijolica Prelog, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga Doma kulture Grada Preloga te Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od 54.741.284,64 kune te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 53.825.537,73 kune, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 915.746,91 kunu. 

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu i kulturi te o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2022. godini, zatim se raspravljalo o prijedlozima odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu, o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog, o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Prelog te Mandatne komisije Gradskog vijeća, o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2022. godinu. Također je donijeta i Odluka o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju. 

Na dnevnom su se redu našla i izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini, o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini te o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2022. godini. Prihvaćeni su Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini, kao i Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu i Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1/2023.  

TONSKI ZAPIS JEDANAESTE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PRELOGA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr