SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 21. kolegija gradonačelnika

22.12.2016
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG 
GRADONAČELNIK
 
KLASA:  022-05/16-01/42
URBROJ: 2109/14-02-16-01
Prelog, 21.12.2016. godine 
 
Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)
 
s a z i v a m
 
21. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 22. prosinca 2016. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.
 
D N E V N I    R E D
 
1. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja poduzetničkog okruženja Grada Preloga do 2020. godine.
3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini. (materijal u prilogu)  
4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini. (materijal u prilogu)
5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2016. godini u nadležnosti gradonačelnika. (materijal u prilogu) 
6. Prjedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2016. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)
7. Prijedlog Odluke izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu) 
8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“. (materijal u prilogu)
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Razvoj infrastrukture na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever“. (materijal u prilogu)
11. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Preloga. (materijal u prilogu)
12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga. (materijal u prilogu)
13. Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu) 
14. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)
15. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)
16. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2017. godinu.  (materijal u prilogu)
19. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku godinu 2015/16. (materijal u prilogu)
23. Zamolbe.
24. Informacije, pitanja, prijedlozi.
 
 
Poštovanje,
 
 
                                                                                         GRADONAČELNIK:
 
                                                                              Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r. 
 
 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr