SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

10. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

24.12.2014

                                                                                                      

REPUBLIKA HRVATSKA                                                       
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/14-01/80
URBROJ: 2109/14-02-14-01
Prelog, 22. prosinac 2014. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m 

10. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 29. prosinca 2014. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1.     Donošenje Odluke o sređenju vlasništva na području aglomeracije Donja Dubrava (područje Grada Preloga). (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku 2012/2013. godinu. (materijal u prilogu)

3.     Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4.     a) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o stipendiranju. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju. (materijal u prilogu)

5.     Informacije, pitanja, prijedlozi

S poštovanjem,

 

         GRADONAČELNIK:

 

        Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r.

 

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr