SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

11. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

17.03.2015

REPUBLIKA HRVATSKA                                                        

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/15-01/14
URBROJ: 2109/14-02-15-01
Prelog, 13. ožujka 2015. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m 

11. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 17. ožujka 2015. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1.     Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2014.). (materijal u prilogu) 

2.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

3.     a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića  

    „Fijolica“ Prelog za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

b)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

c)     Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

d)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

4.     a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.                         (materijal u prilogu) 

5.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih    potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)  

6.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu) 

7.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu) 

8.     a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine na području Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

b)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2014. godini.(materijal u prilogu)

9.     Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

10.  Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

11.  a) Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o kalendaru izbornih radnji. (materijal u prilogu) 

c) Donošenje Odluke o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Preloga. (materijal u prilogu)

d) Donošenje Odluke o visini financijskih sredstava za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja održavanja groblja za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

13.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

14.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i       potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2014. godine. (materijal u prilogu)

15. Informacije, pitanja, prijedlozi 

Poštovanje,

 

                   GRADONAČELNIK:

        Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r. 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr