SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

12. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

18.05.2015

REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/15-01/27

URBROJ: 2109/14-02-15-01
Prelog, 14. svibnja 2015. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

 s a z i v a m

 12. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 15. svibnja 2015. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

    1.    Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu kao III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Industrijske zone“ u Prelogu. (materijal u prilogu)

2.    Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu – Istok.

3.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2015. godini. (materijal u prilogu)

4.    Informacije, pitanja, prijedlozi

 

 

Poštovanje,

 

 

                   GRADONAČELNIK:

 

        Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r. 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr