SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

13. Sjednica stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

03.07.2015

REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG 

GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/15-01/40
URBROJ: 2109/14-02-15-1
Prelog, 19. lipanj 2015. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

13. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 23. lipnja 2015. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu), Obrazloženje

2.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

3.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

4.    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

5.    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

6.    Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

7.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8.     Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu) , Obrazloženje

9.     Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)


     10. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu) , Ponuda GKP PRE-KOM d.o.o., Usporedba            cijena dimnjačarskih usluga

     11. Izvješće o poslovanju „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o. Prelog u 2014. godini. (materijal u prilogu)

     12. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2014. godini (materijal u prilogu)

     13. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2014. godini(materijal u prilogu)

     14. Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

                                                                  GRADONAČELNIK:

                                                                  Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr