SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

15. Sjednica stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

23.11.2015

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK
 

KLASA:  022-05/15-01/52
URBROJ: 2109/14-02-15-01
Prelog,  19.11.2015.

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m 

15. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana ­­­­23.11.2015. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

2.   Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2016. godinu, sa projekcijom za 2017. i  2018. godinu sa obrazloženjem. (materijal u prilogu) 

3.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini. (materijal u prilogu)

4.     Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini. (materijal u prilogu)

5.    Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)  

6.     Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu)

7.    a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu) 

b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu) 

8.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

9.    Zamolbe.

10. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem, 

 

                GRADONAČELNIK

       Ljubomir Kolarek, dr. vet. med.

                           

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr