SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

16. Sjednica stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

21.12.2015

REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG 

GRADONAČELNIK

 

KLASA:  022-05/15-01/54
URBROJ: 2109/14-02-15-01
Prelog, 18.12.2015.

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

 

s a z i v a m

 

16. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 21. prosinac 2015. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1.    Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

2.    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini. (materijal u prilogu) 

3.    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. (materijal u prilogu)

4.    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)

5.    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)

6.    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

7.    Prijedlog Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2016. godinu, sa financijskim planom djelovanja (materijal u prilogu)

8.    Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2016. – 2021. godine. (materijal u prilogu)

9.    Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u međunarodnu Strategiju „ZERO WASTE 2020“. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi i VI.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

12. Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

14.  a) PrijedlogGodišnjeanalize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2015. godini. (materijal u prilogu)

b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu)

c) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine. (materijal u prilogu)

15.  Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. (materijal u prilogu)

17.  Donošenje Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku godinu 2014/15.

18. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga. sa dopunom

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusima studenata. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

21. Zamolbe.

22. Informacije, pitanja, prijedlozi.

S poštovanjem,

 

 

                GRADONAČELNIK:

         Ljubomir Kolarek, dr. vet. med.

                               v.r.

 

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr