SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

17. sjednica stručnog kolegija gradonačlnika (mandat 2013. - 2017.)

23.03.2016

REPUBLIKA HRVATSKA                                                          
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG 
GRADONAČELNIK
KLASA:  022-05/16-01/8
URBROJ: 2109/14-02-16-01

Prelog, 08. ožujka 2016. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m 

17. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 09. ožujka 2015. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1.    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2015.). (materijal u prilogu) 

2.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

3.    a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića  

    „Fijolica“ Prelog za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

b)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

c)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

d)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

4.    a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

    objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u           

      prilogu) 

b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

    održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

5.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih

potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)  

6.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu) 

7.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

8.    a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine na području Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)

b)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2015. godini.(materijal u prilogu)

9.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja održavanja groblja za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

11.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2015. godine. (materijal u prilogu)

12. Informacije, pitanja, prijedlozi.

  

Poštovanje,

 

                   GRADONAČELNIK:

        Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r. 

Datoteke uz članak
Obračun proračuna 31122015.pdf     2.39 MB
OBRAZLOŽENJE - IZVRŠENJE PRORAČUNA 31122015.pdf     504.86 kB
Izvješće gradonačelnika konačno.pdf     406.85 kB
Izvješće o radu Domakulture Grada Preloga za2015 vijeće.pdf     276.95 kB
Izvješće - Plan gospodarenja - gradonačelnik.pdf     305.29 kB
izvješće GO prekom.pdf     667.83 kB
izvješće knjižnica.pdf     624.43 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU - PG 2015.pdf     358.46 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU - POKI 2015.pdf     384.75 kB
Izvješće o izvršenju PJPK 2015.pdf     349.63 kB
Izvješće o radu Domakulture Grada Preloga za2015 vijeće.pdf     276.95 kB
Izvješće za 2015  socijala.pdf     317.92 kB
izvješće održavanja groblja za 2015.pdf     306.45 kB
Izvršenje PJPS za 2015 .pdf     339.04 kB
Izvješće - parkiranje.pdf    parking 172.33 kB
Izvješće - inventura.pdf    Izvješće - inventura 173.44 kB
Izvješće - groblje.pdf    Izvješće - groblje 172.30 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr