SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

19. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

15.09.2016

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/16-01/32
URBROJ: 2109/14-02-16-01
Prelog, 12. rujna 2016. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

 

s a z i v a m 

 

19. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 15. rujna 2016. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D 

 

  1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2016. godine)(materijal u prilogu)
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016. godine. (materijal u prilogu)
  3. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec.
  4. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu) - Općina Belica, Općina Dekanovec
  5. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)
  6. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Preloga.  (materijal u prilogu)
  7. Zamolbe.
  8. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Poštovanje,

 

                                                                                                         GRADONAČELNIK:

                                                                                              Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r.

 

 

Datoteke uz članak
izvješće gradonačelnika konačno.pdf    Izvješće gradonačelnika 550.67 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna na dan 30 06 2016.pdf    Izvršenje proračuna 1.87 MB
OBRAZLOŽENJE - 30062016.pdf    obrazloženje proračun 394.55 kB
prodaja udjela.pdf    Prodaja udjela 195.67 kB
Odluka - pravne osobe od interesa za sustav CZGP (2).pdf     203.30 kB
Odluka - imenovanje članova Stožera Civilne zaštite GP.pdf     265.68 kB
Ugo prijenos 1-1 Grad Prelog-Opć Belica 16.pdf    Belica 107.48 kB
Ugo prijenos 1-1 Grad Prelog-Opć Dekanovec 16.pdf    Dekanovec 110.08 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr