SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

10. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

15.12.2022

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/22-01/51

URBROJ: 2109/14-02-22-1

Prelog, 13. prosinac 2022. godine

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

10. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 15. prosinca 2022. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,10 sati.

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 

2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene. (materijal u prilogu)

        Obrazloženje i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica

8. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu) 

10. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

11. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu

13. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Pod vrti do Čakovečke ulice u Prelogu. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

TABLICA - Subvencije u poljoprivredi 2022.

17. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Plana vježbi civilne zaštite za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

19. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

 

 

 

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 88.08 kB
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf    Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 126.14 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu 162.34 kB
TABLICA - Subvencije u poljoprivredi 2022. .pdf    TABLICA - Subvencije u poljoprivredi 2022. 131.82 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2022. godinu 86.02 kB
Obrazloženje i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica.pdf    Obrazloženje i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica 131.15 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 111.63 kB
Poziv - 10. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv - 10. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 117.14 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 93.43 kB
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene.pdf    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene 83.17 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 180.16 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Pod vrti do Čakovečke ulice u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Pod vrti do Čakovečke ulice u Prelogu 360.69 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu 330.36 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu 197.25 kB
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu.pdf    Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu 899.82 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu 194.83 kB
Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu 163.48 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 202.42 kB
Statutarna odluka o imjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Statutarna odluka o imjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 87.21 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu 171.32 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu 147.77 kB
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 662.37 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 164.06 kB
Plan vježbi civilne zaštite Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Plan vježbi civilne zaštite Grada Preloga za 2023. godinu 160.35 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr