SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

11. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

21.06.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 022-05/19-01/42

URBROJ: 2109/14-02-19-01

Prelog, 17. lipanj 2019. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

11. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 21. lipnja 2019. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

NASLOVNICA I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o obavljenoj reviziji  poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene najma prostora PCP.

8. Prijedlog Odluke o imenovanju operatera PCP.

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada. (materijal u prilogu)

14. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

15. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

16. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

17. Informacije, pitanja, prijedlozi

 

S poštovanjem,

 

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

v.r.

 

Datoteke uz članak
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 582.09 kB
NASLOVNICA I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    NASLOVNICA I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 85.33 kB
OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 343.31 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 231.55 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 178.29 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini 169.83 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini 191.98 kB
Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu 2.24 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu 133.70 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima 158.15 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini 140.20 kB
Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine.pdf    Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine 187.32 kB
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada.pdf    Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada 127.09 kB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 215.38 kB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 142.18 kB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 2.19 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr