SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

12. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

18.09.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 022-05/19-01/64

URBROJ: 2109/14-02-19-01

Prelog, 16.09.2019. godine 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

 

s a z i v a m

 

12. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 18. rujna 2019. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

  

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine. (materijal u prilogu)

NASLOVNICA - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019.

OBRAZLOŽENJE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019.

3. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

    Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 

4.  a) Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

    c) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticanje stanogradnje na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o osnovama pravila rada mjesnih odbora. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

    Statut Knjižnice i čitaonice Grada Preloga

9. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnina na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

     Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP Pre-kom d.o.o.)

     Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (Međimurjeplet)

     Procjembeni elaborat – Poslovna građevina sa građevinskom parcelom (Međimurjeplet d.o.o.)

 

 

 

S poštovanjem,

 

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

v.r.

Datoteke uz članak
NASLOVNICA - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019..pdf    NASLOVNICA - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019. 88.28 kB
OBRAZLOŽENJE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019..pdf    OBRAZLOŽENJE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019. 273.54 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019..pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019. 628.68 kB
Prijedlog Odluke o osnovama pravila rada mjesnih odbora.pdf    Prijedlog Odluke o osnovama pravila rada mjesnih odbora 205.20 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 124.88 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu 130.21 kB
Poziv 12. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv 12. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 95.61 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine) 317.95 kB
Statut Knjiznice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Statut Knjiznice i čitaonice Grada Preloga 247.78 kB
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 242.46 kB
Prijedlog Odluke o komunalnom redu.pdf    Prijedlog Odluke o komunalnom redu 310.73 kB
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 138.12 kB
Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 95.61 kB
Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.pdf    Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje 131.29 kB
Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Gra.pdf    Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga 197.27 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticanje stanogradnje.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticanje stanogradnje na području Grada Preloga 130.46 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (Međimurjeplet).pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (Međimurjeplet) 120.80 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP Pre-kom d.o.o.).pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP Pre-kom d.o.o.) 233.60 kB
Procjembeni elaborat – Poslovna građevina sa građevinskom parcelom (Međimurjeplet d.o.o.).pdf    Procjembeni elaborat – Poslovna građevina sa građevinskom parcelom (Međimurjeplet d.o.o.) 12.73 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr