SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

12. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

23.06.2023

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/23-01/17

URBROJ: 2109-14-02-23-1

Prelog, 19. lipnja 2023. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

12. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 23. lipnja 2023. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,10 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

Bilješke uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda Grad Prelog

7. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

Skica parcelacije Cirkovljan

10. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog

17. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

18. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

19. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

20. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

21. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Poštovanje,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r.

Datoteke uz članak
Bilješke uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2023. godinu.pdf    Bilješke uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2023. godinu 233.05 kB
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu 671.88 kB
Indikativna ponuda Grad Prelog.pdf    Indikativna ponuda Grad Prelog 1.28 MB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini 12.53 MB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2022. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2022. godini 3.60 MB
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 378.31 kB
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 87.85 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 220.42 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga 110.96 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2023. godinu 176.77 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini 106.03 kB
Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga 72.37 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan 116.09 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec 114.85 kB
Skica parcelacije Cirkovljan.pdf    Skica parcelacije Cirkovljan 191.50 kB
Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga 93.57 kB
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2022. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2022. godini 520.79 kB
Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 288.93 kB
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu 129.04 kB
Poziv 12. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv 12. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 132.29 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog 116.86 kB
Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog 1.42 MB
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga 230.99 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu 662.64 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr