SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

13. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

22.11.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/19-01/87

URBROJ: 2109/14-02-19-01

Prelog, 19.11.2019. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

13. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 21. studenog 2019. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. godinu. (materijal u prilogu)

    Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

9. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     Grafički prikaz

10. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

      Skica Cirkovljan

      Procjembeni elaborat Cirkovljan

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2019/2020. (materijal u prilogu)

Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2019/2020

14. Donošenje Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

15. Zamolbe.

16. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

 

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

v.r.

 

 

 

Datoteke uz članak
Grafički prikaz.pdf    Grafički prikaz 307.15 kB
Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2019-2020.pdf    Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2019-2020 10.31 MB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga 119.23 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 135.68 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu 184.79 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu 205.31 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu 201.50 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu 657.91 kB
Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2019-2020.pdf    Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2019-2020 118.87 kB
Skica Cirkovljan.pdf    Skica Cirkovljan 617.01 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga 139.59 kB
Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 344.79 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 196.28 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu 121.08 kB
Procjembeni elaborat Cirkovljan.pdf    Procjembeni elaborat Cirkovljan 1.70 MB
Prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga 136.32 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 219.61 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 194.79 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan.pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan 120.43 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr