SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

14. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

12.12.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/19-01/90

URBROJ: 2109/14-02-19-01

Prelog, 10. prosinac 2019. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

14. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 12. prosinca 2019. godine (ĆETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

    II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine. (materijal u prilogu)  

    Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine

8. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

9. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)  

10. Prijedlog Odluke o imenovanju trga na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      Izvod iz katastarskog plana

11. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)  

12. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

      Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje 2020. do 2023.

14. Donošenje Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

      Popis zahtjeva za subvencije u poljoprivredi u 2019. godini

16. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.

20. Zamolbe.

21. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

 

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

 v.r.

 

Datoteke uz članak
Popis zahtjeva za subvencije u poljoprivredi u 2019. godini.pdf    Popis zahtjeva za subvencije u poljoprivredi u 2019. godini 192.33 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći 95.90 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2019. godinu 116.32 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 143.26 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Fijolica Prelog 121.44 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2020. godinu 174.42 kB
Prijedlog Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Preloga 122.32 kB
Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga 148.30 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 121.44 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju.pdf    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju 122.22 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju trga na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju trga na području Grada Preloga 125.88 kB
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje 2020. do 2023..pdf    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje 2020. do 2023. 136.11 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu 195.18 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu 189.20 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 157.47 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 255.65 kB
Izvod iz katastarskog plana.pdf    Izvod iz katastarskog plana 111.03 kB
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga 348.74 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 143.69 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 1.30 MB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu 208.27 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu 183.88 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu 163.85 kB
Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine.pdf    Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 158.51 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr