SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

14. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

23.11.2023

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/23-01/39

URBROJ: 2109/14-02-23-1

Prelog, 20. studenog 2023. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

14. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 23. studenog 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2023. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, sa projekcijom za 2025. i  2026. godinu. (materijal u prilogu) 

Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)  

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga (2010. godina)

16. a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. a) Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Draškovec

     b) Prijedlog Zaključka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj pod Programu POS-a. (materijal u prilogu)

     c) Prijedlog Zaključka o zamjeni stanova. (materijal u prilogu)

     d) Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu - Istok. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Prelog - Istok

18. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o financiranju troškova zbrinjavanja građevnog otpada. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2023/2024. (materijal u prilogu)

Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2023/2024.

21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2022./2023. (materijal u prilogu)

22. Donošenje Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

23. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Poštovanje,

GRADONAČELNIK:         

Ljubomir Kolarek, dr. med.vet., v.r.

 

 

Datoteke uz članak
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu 271.78 kB
Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu .pdf    Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu 425.69 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2024. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2024. godini 175.13 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2024. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2024. godini 192.55 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Preloga u 2024. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Preloga u 2024. godini 92.80 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini 162.96 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 95.81 kB
Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju.pdf    Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju 109.39 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga 130.49 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga 124.59 kB
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf    Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 96.84 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 121.34 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga 144.97 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga 126.84 kB
Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga (2010. godina).pdf    Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga (2010. godina) 111.92 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 113.26 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 113.54 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 133.23 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec.pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec 93.25 kB
Prijedlog Zaključka o zamjeni stanova.pdf    Prijedlog Zaključka o zamjeni stanova 95.28 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu - Istok.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu - Istok 103.97 kB
Kopija katastarskog plana.pdf    Kopija katastarskog plana 101.44 kB
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga 117.67 kB
Prijedlog Odluke o financiranju troškova zbrinjavanja građevnog otpada.pdf    Prijedlog Odluke o financiranju troškova zbrinjavanja građevnog otpada 121.15 kB
Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2023-2024.pdf    Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2023-2024 130.29 kB
Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2023-2024.pdf    Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2023-2024 597.61 kB
Poziv - 14. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga .pdf    Poziv - 14. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 118.66 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2022.-2023..pdf    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2022./2023. 120.73 kB
Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu 120.22 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini 232.32 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini 264.61 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj pod Programu POS-a.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj pod Programu POS-a 109.82 kB
Kopija katastarskog plana Draškovec.pdf    Kopija katastarskog plana Draškovec 150.61 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr