SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

16. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

30.04.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/20

URBROJ: 2109/14-02-20-01

Prelog, 28. travanj 2020. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

16. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 30. travnja 2020. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. (materijal u prilogu).

4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.  (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o naknadi troškova 04.06.2008.

Izmjena Odluke o naknadi troškova 03.09.2009.

Izmjena Odluke o naknadi troškova 09.09.2010.

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

11. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

13. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja dijela ekonomske cijene programa predškolskog odgoja roditelja djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

v.r.

Datoteke uz članak
Evidencija komunalne infrastrukture.xlsx    Evidencija komunalne infrastrukture 42.09 kB
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.pdf    Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 146.03 kB
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 157.36 kB
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.pdf    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 149.35 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 120.74 kB
Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu 162.77 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 124.31 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini 138.11 kB
Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog 125.71 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 126.37 kB
Odluka o naknadi troškova 04.06.2008..pdf    Odluka o naknadi troškova 04.06.2008. 128.04 kB
Izmjena Odluke o naknadi troškova 03.09.2009..pdf    Izmjena Odluke o naknadi troškova 03.09.2009. 1.09 MB
Izmjena Odluke o naknadi troškova 09.09.2010..pdf    Izmjena Odluke o naknadi troškova 09.09.2010. 551.41 kB
Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja dijela ekonomske cijene programa predškolskog odgoja roditelja djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja dijela ekonomske cijene programa predškolskog odgoja roditelja djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog 144.08 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 122.08 kB
Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 1.13 MB
Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Preloga 143.30 kB
Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok.pdf    Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok 156.05 kB
Prijedlog Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Preloga 168.76 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr