SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

18. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

24.09.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/36

URBROJ: 2109/14-02-20-01

Prelog, 22. rujan 2020. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

18. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga,

koja će se održati dana 24. rujna 2020. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga,

Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine. (materijal u prilogu)

NASLOVNA STRANA - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020.

OBRAZLOŽENJE - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. godine

3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec. (materijal u prilogu)

Zapisnik sa 21. sjednice Mjesnog odbora Čehovec

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o osnivanju radne skupine za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Informacije, pitanja, prijedlozi

 

S poštovanjem,

                                                                                          GRADONAČELNIK:                                                                                               

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Donošenje Odluke o osnivanju radne skupine za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Preloga.pdf    Donošenje Odluke o osnivanju radne skupine za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Preloga 104.00 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine) 398.07 kB
Naslovna strana - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020..pdf    Naslovna strana - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. 87.41 kB
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. godine.pdf    Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. godine 307.85 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020..pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. 665.19 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 129.37 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 86.69 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 126.30 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 121.46 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 140.38 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 157.30 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga 133.78 kB
Zapisnik sa 21. sjednice Mjesnog odbora Čehovec.pdf    Zapisnik sa 21. sjednice Mjesnog odbora Čehovec 69.17 kB
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 270.71 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec 119.51 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr