SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

20. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

10.12.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/52

URBROJ: 2109/14-02-20-01

Prelog, 08. prosinac 2020. godine

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

20. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 10. prosinca 2020. godine (ĆETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu

OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu

2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

   b) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

PROCJEMBENI ELABORAT O TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

8. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)  

9. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija – 8/2020. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

POPIS ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI U 2020. GODINI

14. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. (materijal u prilogu)

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

 

 

Datoteke uz članak
Popis zahtjeva za subvencije u poljoprivredi u 2020. godini.pdf    Popis zahtjeva za subvencije u poljoprivredi u 2020. godini 170.94 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2020. godinu 88.03 kB
Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija – 8 - 2020.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija – 8 - 2020 139.84 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 226.62 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu 188.44 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu 165.23 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu 202.90 kB
Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog 140.46 kB
Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine.pdf    Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine 5.17 MB
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 709.55 kB
OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 376.79 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu 195.20 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 267.59 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 116.67 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 146.83 kB
Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu 255.26 kB
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu 249.86 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći 95.97 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr