SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

22. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

11.03.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/21-01/14

URBROJ: 2109/14-02-21-01

Prelog, 08. ožujak 2021. godine

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

22. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koji će se održati dana 11. ožujka 2021. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2020.). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2020. GODINU

   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

   c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O RADU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

   d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2020. GODINU

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini

Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o.

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini. (materijal u prilogu)

12. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 

Obrazac - Gospodarski program

Obrazac 1. - Izjava

Obrazac 2. - Izjava

Obrazac 3. - Izjava

Obrazac 4. - Izjava

Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup – ostale namjene

Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup

Tablica - Potrebna dokumentacija

Tablica - Pripadajući iznos uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje

Tablica - Poljoprivredno zemljište naminjenjeno za zakup

Tablica - Poljoprivredno zemljište namijenjeno za ostale namjene

      b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

13. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga

Obrazac 1. - Izjava

Obrazac 2. - Izjava 

Obrazac 3. - Izjava

Obrazac - Zahtjev za očitovanje Općinskog državnog odvjetništva Čakovec

Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za prodaju

Prilog - Gospodarski program

Tablica - Poljoprivredno zemljište namjenjeno za prodaju

     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

14. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

STATUT GRADA PRELOGA - PROČIŠĆENI TEKST

15. Prijedlog Odluke o donošenje I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće. (materijal u prilogu)

Opis projekta - Dječje igralište Zelenišće

19. a) Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

20. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

21. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

22. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

23. Donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

24. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

25. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2020.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020.

Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2020.

Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2020.

Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2020.

Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2020.

Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2020.

Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2020.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu 1.90 MB
Godišnje izvješće o radu Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Godišnje izvješće o radu Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu 1.28 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 386.39 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 68.22 kB
Izvješće o radu gradonačelnika _srpanj-prosinac 2020.pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2020.) 195.24 kB
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini 178.84 kB
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini 62.65 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 60.91 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 61.16 kB
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga.pdf    Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 85.53 kB
STATUT GRADA PRELOGA - Pročišćeni tekst.pdf    STATUT GRADA PRELOGA - Pročišćeni tekst 141.90 kB
Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o..xls    Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. 176.50 kB
Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu.xls    Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu 1.25 MB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu 548.03 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu 1.92 MB
Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu 80.99 kB
Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu 68.46 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 122.15 kB
Tablica - Pripadajući iznos uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje.pdf    Tablica - Pripadajući iznos uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje 185.01 kB
Tablica - potrebna dokumentacija.pdf    Tablica - potrebna dokumentacija 127.04 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 684.01 kB
Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup.doc    Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup 80.50 kB
Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup – ostale namjene.doc    Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za zakup – ostale namjene 61.50 kB
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 232.62 kB
Obrazac 4. - Izjava.doc    Obrazac 4. - Izjava 25.00 kB
Obrazac 2. - Izjava.doc    Obrazac 2. - Izjava 25.00 kB
Obrazac 3. - Izjava.doc    Obrazac 3. - Izjava 23.50 kB
Obrazac 1. - Izjava.doc    Obrazac 1. - Izjava 28.00 kB
Obrazac - Gospodarski program.doc    Obrazac - Gospodarski program 34.50 kB
Tablica - Poljoprivredno zemljište namjenjeno za prodaju.xls    Tablica - Poljoprivredno zemljište namjenjeno za prodaju 82.00 kB
Prilog - Gospodarski program.doc    Prilog - Gospodarski program 38.00 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 683.82 kB
Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za prodaju.doc    Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga po raspisanom javnom natječaju za prodaju 80.50 kB
Obrazac 2. - Izjava.doc    Obrazac 2. - Izjava 24.00 kB
Obrazac - Zahtjev za očitovanje Općinskog državnog odvjetništva Čakovec.doc    Obrazac - Zahtjev za očitovanje Općinskog državnog odvjetništva Čakovec 29.50 kB
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 220.40 kB
Obrazac 3. - Izjava.doc    Obrazac 3. - Izjava 23.50 kB
Obrazac 1. - Izjava.doc    Obrazac 1. - Izjava 27.50 kB
Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020..pdf    Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020. 185.64 kB
Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2020..pdf    Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2020. 198.91 kB
Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2020..pdf    Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2020. 194.93 kB
Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2020..pdf    Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2020. 205.14 kB
Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2020..pdf    Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2020. 207.06 kB
Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2020..pdf    Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2020. 191.55 kB
Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2020..pdf    Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2020. 229.38 kB
Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2020..pdf    Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2020. 213.97 kB
Tablica - Poljoprivredno zemljište namijenjeno za ostale namjene.xlsx    Tablica - Poljoprivredno zemljište namijenjeno za ostale namjene 16.52 kB
Tablica - Poljoprivredno zemljište naminjenjeno za zakup.xlsx    Tablica - Poljoprivredno zemljište naminjenjeno za zakup 24.41 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 616.73 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 186.46 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 187.52 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini 1,009.87 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini 844.56 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini 542.06 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini 565.21 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini 534.18 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini 565.47 kB
rijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini.pdf    rijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini 357.38 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu 186.41 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu 187.00 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće 262.18 kB
Opis projekta - Dječje igralište Zelenišće.pdf    Opis projekta - Dječje igralište Zelenišće 856.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu 186.73 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu 186.45 kB
Prijedlog Odluke o donošenje I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok.pdf    Prijedlog Odluke o donošenje I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok 599.73 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 616.58 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 194.71 kB
Prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 192.66 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2020. godinu 242.76 kB
Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2020. godini 410.51 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr