SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

3. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

22.11.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/21-01/75

URBROJ: 2109/14-02-21-01

Prelog, 19. studenog 2021. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

3. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 22. studenog 2021. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2021. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, sa projekcijom za 2023. i  2024. godinu. (materijal u prilogu)

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda HPB-e o prekoračenju po poslovnom računu

10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2021/2022. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2020./2021. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

14. Informacije, pitanja, prijedlozi.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Indikativna ponuda HPB-e o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Indikativna ponuda HPB-e o prekoračenju po poslovnom računu 814.01 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 162.39 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 112.01 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a.pdf    Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a 131.34 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 170.56 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu 169.01 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu 187.74 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 336.99 kB
Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu 120.24 kB
Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2021-2022.pdf    Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2021-2022 129.05 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 95.50 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2020-2021.pdf    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2020-2021 119.21 kB
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU .pdf    OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU 348.12 kB
Proračun Grada Preloga za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 994.63 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 125.61 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr