SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

4. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

14.12.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/21-01/81

URBROJ: 2109/14-02-21-01

Prelog, 13. prosinac 2021. godine

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

4. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 14. prosinca 2021. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 14,00 sati.

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu) 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 

2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

INDIKATIVNA PONUDA ZA POSLOVNU SURADNJU HPB

7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

10. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

11. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec. (materijal u prilogu)  

12. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet. (materijal u prilogu)  

13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu. (materijal u prilogu)

15. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene. (materijal u prilogu)

Obrazloženje povećanja ekonomske cijene u  2022. godine

16. a) Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)    

     b) Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)   

17. Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. (materijal u prilogu) 

18. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu) 

19. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

21. Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

POPIS ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI

22. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. (materijal u prilogu)

23. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

              GRADONAČELNIK:                 

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Indikativna ponuda za poslovnu suradnju HPB.pdf    Indikativna ponuda za poslovnu suradnju HPB 1.60 MB
POPIS ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI.pdf    POPIS ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI 281.39 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći 119.80 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 104.33 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2021. godinu 88.57 kB
Prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu 3.15 MB
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 242.22 kB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 89.40 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet 119.89 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec 103.02 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 116.80 kB
Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga 98.86 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu 178.52 kB
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene.pdf    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene 87.97 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 98.50 kB
Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga 154.06 kB
Obrazloženje povećanja ekonomske cijene u  2022. godini .pdf    Obrazloženje povećanja ekonomske cijene u 2022. godini 249.51 kB
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.pdf    Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 110.39 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 194.45 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 177.96 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu 157.93 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 261.49 kB
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 658.58 kB
Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2021. godinu.pdf    Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 223.49 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog 186.52 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 188.27 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr