SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

5. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

24.03.2022

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/22-01/03

URBROJ: 2109/14-02-22-01

Prelog, 22. ožujak 2021. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

5. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koji će se održati dana 24. ožujka 2022. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2021.). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanje Dječjeg vrtića Fijolica za 2021. godinu

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga u 2021. godini

Financijsko izvješće Doma kulture Grada Prelog za 2021. godinu

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. za 2021. godinu

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2021. godinu

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec. (materijal u prilogu)

13.  Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga

16. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog

     b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog

17. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata za mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića Fijolica

18. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

19. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Zahtjev za zamjenu zemljišta

Izvadak iz zemljišnje knjige - 3185

Izvadak iz zemljišne knjige - 8178

21. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

22. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

23. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

24. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

25. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

26. Donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

27. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja Groblja Grada Preloga za 2021. godinu

28. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

ZAPISNIK O POPISU IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA GRADA PRELOGA NA DAN 31.12.2021. GODINE

STANJE NOVČANIH SREDSTVA NA DAN 31.12.2021.

PRIJEDLOG ZA RASHOD SITNOG INVENTARA NA DAN 31.12.2021.

PRIJEDLOG ZA RASHOD OSNOVNIH SREDSTVA NA DAN 31.12.2021.

PREGLED OSTALIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2021.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA OSTALIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA KUPACA NA DAN 31.12.2021.

IZVOD OTVORENIH STAVAKA DOBAVLJAČA NA DAN 31.12.2021.

 

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

 

Datoteke uz članak
Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu 2.04 MB
Zahtjev za zamjenu zemljišta.pdf    Zahtjev za zamjenu zemljišta 174.14 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 380.33 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga 213.02 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet 269.17 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec 202.40 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu 187.49 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu 187.27 kB
Izvadak iz zemljišne knjige - 3185.pdf    Izvadak iz zemljišne knjige - 3185 54.50 kB
Izvadak iz zemljišne knjige - 8178.pdf    Izvadak iz zemljišne knjige - 8178 56.70 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog 190.97 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini 569.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 578.08 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2021. godini 551.53 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini 628.22 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 535.58 kB
Financijsko izvješće Doma kulture za 2021. godinu.pdf    Financijsko izvješće Doma kulture za 2021. godinu 855.79 kB
Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu 533.71 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu 187.23 kB
Poziv - 5. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv - 5. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 200.68 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 461.65 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 402.00 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 418.16 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini 1,004.72 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 190.34 kB
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini 191.34 kB
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga.pdf    Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga 203.55 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2021. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2021. godinu 1.57 MB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 381.66 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 385.69 kB
Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata za mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića Fijolica.pdf    Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata za mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića Fijolica 132.16 kB
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 195.79 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 189.90 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu 187.95 kB
ZAPISNIK O POPISU IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA GRADA PRELOGA NA DAN 31.12.2021. GODINE.pdf    ZAPISNIK O POPISU IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA GRADA PRELOGA NA DAN 31.12.2021. GODINE 216.50 kB
STANJE NOVČANIH SREDSTVA NA DAN 31.12.2021..pdf    STANJE NOVČANIH SREDSTVA NA DAN 31.12.2021. 185.87 kB
PRIJEDLOG ZA RASHOD SITNOG INVENTARA NA DAN 31.12.2021..pdf    PRIJEDLOG ZA RASHOD SITNOG INVENTARA NA DAN 31.12.2021. 209.39 kB
PRIJEDLOG ZA RASHOD OSNOVNIH SREDSTVA NA DAN 31.12.2021..pdf    PRIJEDLOG ZA RASHOD OSNOVNIH SREDSTVA NA DAN 31.12.2021. 190.08 kB
PREGLED OSTALIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2021..pdf    PREGLED OSTALIH OBAVEZA NA DAN 31.12.2021. 197.93 kB
IZVOD OTVORENIH STAVAKA OSTALIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021..pdf    IZVOD OTVORENIH STAVAKA OSTALIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021. 208.13 kB
IZVOD OTVORENIH STAVAKA KUPACA NA DAN 31.12.2021..pdf    IZVOD OTVORENIH STAVAKA KUPACA NA DAN 31.12.2021. 189.43 kB
IZVOD OTVORENIH STAVAKA DOBAVLJAČA NA DAN 31.12.2021..pdf    IZVOD OTVORENIH STAVAKA DOBAVLJAČA NA DAN 31.12.2021. 214.95 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2021.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2021.) 663.16 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 1.94 MB
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.pdf    Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 921.60 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 76.63 kB
Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. za 2021. godinu.xlsx    Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. za 2021. godinu 58.64 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2021. godinu 768.19 kB
Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja Groblja Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Izvještaj o izvršenju Programa uređenja i održavanja Groblja Grada Preloga za 2021. godinu 2.66 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini 358.49 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu 177.60 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2021. godinu 189.46 kB
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Statutarna odluka o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 496.53 kB
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 1.45 MB
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 71.78 kB
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 660.66 kB
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 614.96 kB
Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Grada Preloga u 2021. godini 142.21 kB
Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu 1.08 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr