SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

6. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

10.06.2022

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/22-01/14

URBROJ: 2109/14-02-22-01

Prelog, 08. lipnja 2022. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

6. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 10. lipnja 2022. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

4. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

IZJAVA - Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga

OBAVIJEST - Vlasništvo

OBAVIJEST - Zakon o sprječavanju sukoba interesa

14. Prijedlog Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

17. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - I. DIO

Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - II. DIO

18. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

DOPIS GKP PRE-KOM D.O.O.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA

19.  Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

20. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

21. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Poštovanje,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r.

 

Datoteke uz članak
OBAVIJEST - Vlasništvo.pdf    OBAVIJEST - Vlasništvo 343.16 kB
OBAVIJEST - Zakon o sprječavanju sukoba interesa.pdf    OBAVIJEST - Zakon o sprječavanju sukoba interesa 341.92 kB
IZJAVA - Kodeks ponašanja.pdf    IZJAVA - Kodeks ponašanja 335.69 kB
Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga 222.75 kB
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan.pdf    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan 267.28 kB
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 190.93 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga 187.48 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 187.86 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 362.30 kB
Izvješće o poslovanju„MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini.pdf    Izvješće o poslovanju„MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini 12.03 MB
DOPIS GKP PRE-KOM D.O.O..pdf    DOPIS GKP PRE-KOM D.O.O. 92.49 kB
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ.pdf    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 10.33 MB
ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA PRIHODA I RASHODA.pdf    ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA PRIHODA I RASHODA 5.78 MB
IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA.pdf    IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA 10.71 MB
IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA.pdf    IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA 12.29 MB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - I. dio.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - I. dio 13.77 MB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - II. dio.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - II. dio 13.77 MB
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. godini 695.76 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini 112.18 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 278.06 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu 181.00 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu 153.12 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 211.07 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog 236.38 kB
I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 653.74 kB
BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2022. godinu.pdf    BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 217.32 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 411.73 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 448.53 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu 367.99 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja 100.99 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 189.75 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr