SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: gradska uprava  gradonačelnik 

GRADSKA UPRAVA

Glavna 35, 40323 Prelog

Centrala:
Tel.: 040/645-301

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00

Gradonačelnik
LJUBOMIR KOLAREK, dr.med.vet.
e-mail: gradonacelnik@prelog.hr
Tel.: 040/645-119, Mob.: 098/242-360

Primanje stranaka: Ponedjeljak i utorak od 10,00 do 13,00 sati

Upravni odjeli

I. UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga u području uprave, odgoja i obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i športa, brige o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, zaštitu potrošača te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Odsjek za poslove gradonačelnika obavlja: upravne, protokolarne, stručne, administrativne i tehničke poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te njihovih radnih tijela, kao i upravnih odjela; vodi i ažurira registar odluka Gradskog vijeća i gradonačelnika; poslove u vezi s radnim odnosima službenika u upravnim tijelima; brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada; poslove uredskog i arhivskog poslovanja upravnih tijela; poslovi pisarnice; poslove vezane uz promidžbu Grada, odnosa s javnošću, te obavještavanja javnosti putem internet stranica Grada i drugih oblika javnog informiranja građana; priprema, vodi i sastavlja izvješća o održanim sjednicama, sastancima i drugim događanjima u Gradu; priprema, vodi i sastavlja izvješća o tiskovnim konferencijama; organizira protokolarna primanja; poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama; poslove uspostavljanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave; poslove koordinacije rada s trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada te Turističkom zajednicom; poslove iz samoupravnog djelokruga u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima; poslove vezano uz zaštitu potrošača; administrativne poslove vezane uz nabrojene poslove; poslove čišćenja radnih prostorija, pomoćnih, sanitarnih i ostalih prostorija u vlasništvu Grada.

Odsjek za društvene djelatnosti i obrazovanje: upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području osiguravanja javnih potreba na području kulture, sporta, tehničke kulture, te praćenja stanja na tim područjima; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području osiguravanja javnih potreba na području predškolskog odgoja, te praćenja stanja na tim područjima; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području osiguravanja javnih potreba na području osnovnog i srednjeg školstva, praćenje studenata, te praćenja stanja na tim područjima; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području osiguravanja javnih potreba u sastavu socijalne skrbi, zdravstva, te praćenja stanja na tim područjima; ostvaruje i razvija suradnju s ustanovama, službama i udrugama civilnog društva; administrativne poslove vezane uz nabrojene poslove.

Odsjek za nekretnine i javnu nabavu: imovinsko-pravne poslove u vezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz poljoprivredno zemljište; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz zakup poslovnog prostora; poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u vezi s davanjem koncesija; administrativne poslove vezane uz nabrojene poslove. Obavljaju i druge poslove po nalogu pročelnika.

Pročelnica Upravnog odjela – Miljenka Radović, mag.iur.
E-mail: tajnica@prelog.hr
Tel.: 040/638-687; Mob.: 099/3344-600 

ODSJEK ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Administrativni referent – Željko Sokač
e-mail: info@prelog.hr
Tel.: 040/638-694, Mob.: 099/5284-761

Administrativni tajnik gradonačelnika – Mateja Sokač
e-mail: ured-grada@prelog.hr
Tel.: 040/645-301, Mob.: 099/5266-354
 
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE

Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i obrazovanje  – Jasminka Pervan, mag.mus.
e-mail: dom_kulture@prelog.hr
Tel.: 040/638-686; Mob.: 099/5426-535

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti - Marija Igrec Blažeka, mag.oec.
e-mail: m.igrec@prelog.hr
Tel.: 040/638-686; Mob.: 099/5259-655

ODSJEK ZA NEKRETNINE I JAVNU NABAVU

Voditelj Odsjeka za nekretnine i javnu nabavu - Goran Fleten, bacc.admin.publ.
e-mail: grad-nekretnine@prelog.hr
Tel.: 040/638-686


II. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga u području financija, proračuna, gospodarstva, komunalnog gospodarstva, prostornog planiranja, zaštite okoliša i ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Odsjek za financije i proračun obavlja: poslove izrade proračuna i pretećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna; poslove planiranja i praćenja likvidnosti te kontrole izvršavanja proračuna i njegove uranoteženosti; poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza; poslove praćenja stanja i predlaganje mjera u području naplate prihoda te upravljanja prihodima i rashodima; financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja); računovodstveno-knjigovodstveni poslovi (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjihovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja); poslove praćenja rada trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada u području financija; nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava; poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada; poslove u vezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora; poslove vođenja knjigovodstvenih popisa; poslove evidencije imovine Grada; administrativne poslove vezane uz pobrojene poslove.

Odsjek za gospodarstvo obavlja: upravne i stručne poslove u oblasti gospodarstva, prati stanje i predlaže donošenje mjere iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti gospodarstva (malog, srednjeg i velikog), obrta, trgovine, ugostiteljstva, šumarstva, lov i ribolov, turizma, rudarstva, te drugih gospodarskih djelatnosti; predlaže donošenje mjera i izrađuje nacrte programa kojima se potiču poduzetničke aktivnosti; poslove razvoja gospodarskih zona Grada; poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada i izrada programa gradnje i održavanja te izvješća o njihovom izvršenju; poslove u vezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture; poslove u vezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture); poslove u vezi s uređenjem naselja, povećanje kvalitete i unapređenju stanovanja; poslove provedbe postupaka javne nabave; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz elementarne nepogode; poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanje u izradi i izvršavanju poslovnih planova trgovačkih društava u području komunalnog sustava; poslove utvrđivanja obveze i naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade, naknade i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te ostalih prihoda Grada; poslove komunalnog redarstva; poslove suradnje s mjesnim odborima u vezi s predlaganjem i realizacijom njihovih programa rada; poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture, poslove oko prometa u mirovanju, autotaxi prijevoza i ostalih vrsta prijevoza; poslove pripreme i sudjelovanja u izradi prometnih studija, istraživanje, koordiniranje i određivanje dinamike izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planiranje investicija prometnih objekata; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga u području osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, donošenje dokumenata prostornog uređenja; poslove skrbi o okolišu, unapređenju zaštite okoliša, zbrinjavanju otpada; poslove u vezi s stambenim odnosima i poslovnom prostorima; poslove osiguranja imovine Grada; poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača; poslovi zaštite na radu; poslove u vezi s djelatnosti vatrogastva; financijsko-računovodstveni poslove; administrativne poslove vezane uz nabrojene poslove. Obavljaju i druge poslove po nalogu pročelnika.

Pročelnik Upravnog odjela – Zvonimir Grabant, mag.ing.geol.
e-mail: zgrabant@prelog.hr
Tel.: 040/638-693; Mob.: 099/490-7525

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO

Voditelj Odsjeka za gospodarstvo – Željko Poredoš, mag.ing.traff.
e-mail: gospodarstvo@prelog.hr
Tel.: 040/638-688, Mob.: 099/3344-415

Viši stručni suradnik za gospodarstvo – Marko Blažeka, mag.iur. 
e-mail: m.blazeka@prelog.hr
Tel.: 040/638-693; Mob.: 099/5259-654

Stručni suradnik za gospodarstvo – Petar Šimunić, bacc.ing.aedif.
e-mail: komunalni_odjel@prelog.hr
Tel.: 040/638-693; Mob.: 099/3344-410

Komunalni redar – Darko Bubanić
e-mail: komunalniredar@prelog.hr
Tel.: 040/638-693; Mob.: 099/3344-416 

ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Voditelj odsjeka za financije i proračun – Sandra Hlišć
e-mail: financije@prelog.hr
Tel.: 040/638-689, Mob.: 099/908-4328

Samostalni knjigovodstveni referent - Jasmina Strahija
e-mail: j.strahija@prelog.hr
Tel.: 040/638-690

Knjigovodstveni referent - Mihaela Malvić
e-mail: m.malvic@prelog.hr
Tel.: 040/638-690


III. UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I PROJEKTE

Upravni odjel za razvoj Grada i projekte obavlja upravne i stručne poslove praćenja i prikupljanja informacija, prijavu, provedbu, izradu projektnih prijedloga i potrebne popratne dokumentacije, priprema izvještaja, pojašnjenja i očitovanja u postupcima implementacije i evaluacije projekata, poslove strateškog planiranja i provedbu aktivnosti i mjera kojima se potiče gospodarski razvoj Grada, unapređuje poduzetnička infrastruktura, povećava zapošljavanje, organizira i koordinira izradu projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada.

Odsjek za prijavu i provedbu projekata obavlja: poslove u vezi s izradom investicijskih i razvojnih projekata Grada; poslove praćenja i prikupljanja informacija o potencijalnih izvorima financiranja za projekte od interesa za Grad; praćenje natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava odnosno potpora iz fondova Europske unije te nacionalnih izvora financiranja na koje se mogu prijaviti Grad ili pravne osobe kojima je Grad Prelog osnivač ili vlasnik odnosno suvlasnik; informiranje gradonačelnika i pročelnika o mogućnostima financiranja projekata i planiranje aktivnosti vezanih uz prijavu; priprema i izrada projektnih prijedloga i prijava, izrada potrebne
dokumentacije, priprema pojašnjenja i očitovanja u postupcima evaluacije projektnih prijedloga kod nadležnih tijela; vođenje brige o implementaciji ugovora o financiranju za odobrene projekte;7 poslove provedbe projekata odobrenih za (su)financiranje uključujući organizaciju i provedbu projektnih aktivnosti, izradu izvješća, tabličnih pokazatelja, komunikacija sa pravnim i fizičkim osobama tokom i nakon provedbe projekta sukladno odobrenim planom aktivnosti provedbe; poslove u vezi sa sklapanjem partnerstava povezanih s programima i projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije kao i drugih oblika suradnje usmjerenih na korištenje sredstava tih fondova ili nacionalnih izvora financiranja; vrši implementaciju i arhivira dokumentaciju projekata sukladno ugovornim obvezama; poslove suradnje s udrugama civilnog društva u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa; organizacija informativnih radionica za zainteresiranu javnost o mogućnostima apliciranja projekata na otvorene programe i pozive; vodi bazu o planiranim, apliciranim i implementiranim projektima; priprema nacrte akata iz djelokruga odsjeka koji su zakonima stavljeni u nadležnost Gradskog vijeća i gradonačelnika; administrativne poslove vezane uz nabrojene poslove.

Odsjek za strateško planiranje obavlja: poslove strateškog planiranja i provedbu aktivnosti i mjera kojima se potiče gospodarski razvoj Grada, unapređuje poduzetnička infrastruktura, povećava zapošljavanje, uključujući izradu svih potrebnih odluka, izvještaja, analiza, drugih općih i pojedinačnih akata; poslove u vezi s izradom investicijskih studija i razvojnih projekata te donošenje mjera i izrada nacrta programa i projekata u cilju daljnjeg razvoja Grada; organizaciju i koordinaciju izrade projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada te druge projekte utvrđene Provedbenim programom stručno-analitičke poslove, organizaciju i vođenje izrade dokumenata strateškog planiranja izrada svih potrebnih izvješća vezano uz strateško planiranje i praćenje realizacije strategija i programa poslove razvoja turizma i poticanja eko-seoskog turizma kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada i Županije, priprema nacrte akata iz djelokruga Odsjeka koji su zakonima stavljeni u nadležnost Gradskog vijeća i gradonačelnika; administrativne poslove vezane uz nabrojene poslove. Obavljaju i druge poslove po nalogu pročelnika.

Pročelnik Upravnog odjela – Miroslav Hržić, mag.oec.
e-mail: grad-financije@prelog.hr
Tel.: 040/638-685; Mob.: 099/3344-421

ODSJEK ZA PRIJAVU I PROVEDBU PROJEKATA

Voditeljica Odsjeka za prijavu i provedbu projekata - Mateja Kavran Matjačić, mag.geogr.
e-mail: grad-projekti@prelog.hr
Tel.: 040/638-685; Mob.: 099/528-4710

Savjetnik za projekte - Matea Vadla, mag.oec.
e-mail: euprojekti@prelog.hr
Tel.: 040/638-696; Mob.: 099/4907-526

Viši stručni suradnik za projekte - Helena Kudec
e-mail: h.kudec@prelog.hr
Tel.: 040/638-696; Mob.:  099/4907-527

Viši stručni suradnik za projekte - Damijan Bermanec, mag.phil.
e-mail: d.bermanec@prelog.hr
Tel.: 040/638-696

ODSJEK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Voditelj Odsjeka za strateško planiranje - Igor Slaviček, bacc.admin.publ.
e-mail: projekti@prelog.hr
Tel.: 040/638-685; Mob.: 099/528-4711

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr