SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

18. sjednica Gradskog vijeća

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/07-01/36
URBROJ: 2109/14-01-07-01
Prelog,  14.12.2007.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 20.12.2007. godine (ČETVRTAK), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 17,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

  1. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu (materijal u prilogu), sa projekcijom za 2009. i 2010. godinu. (materijal dostavljen)
  2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu.(materijal dostavljen)
  3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini. (materijal u prilogu)
  4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. (materijal dostavljen)
  5. Donošenje Programa održavanja groblja za 2008. godinu.  (materijal dostavljen)
  6. Donošenje Socijalnog programa Grada Preloga za 2008. godinu.(materijal dostavljen)
  7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal dostavljen)
  8. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
  9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2007. godinu.(materijal u prilogu)
  10. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.(materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.
v.r.

ODLUKE SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr