SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

19. sjednica Gradskog vijeća

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/08-01/03
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog,  12. veljača 2008. godine

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 20.02.2008. godine (SRIJEDA), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  prihvaćanju investicija. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja lječilišno –  turističkog kompleksaDraškovec. (materijal u prilogu)

4.  Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje autotaxi prijevoza. (materijal u prilogu)

5.  Donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga.  (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Komasacijskog povjerenstva Međimurske županije. (materijal u prilogu)

7.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje. (materijal u prilogu)

8.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za gospodarski razvoj. (materijal u prilogu)

9.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada. Preloga (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
 Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.
 v.r.

ODLUKE SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr