SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

20. sjednica Gradskog vijeća

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/08-01/10
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog, 21.03.2008.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 02.04.2008.g. (SRIJEDA), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.    Donošenje Odluke o davanju primjedbi na prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova.

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)
  2. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonica Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

  1. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

5.   Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

6.   Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa. (materijal u prilogu)

8.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9.     Donošenje Odluke o tržnom redu. (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. (materijal u prilogu)

11.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
 Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.
v.r.

ODLUKE SA 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr