SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

21. sjednica Gradskog vijeća

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
GRAD PRELOG
G
RADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
KLASA:  021-05/08-01/28
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog, 29.05.2008.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m 

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 04.06.2008.g. (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

 Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga – područje manjeg obuhvata k.o. Draškovec, Cirkovljan, Oporovec i Prelog. (materijal u prilogu)

 1. 2.  Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradiDetaljnog plana uređenja područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec. (materijal u prilogu)

 2. 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 3. 4.   Donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 4. 5.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog. (materijal u prilogu)

 5. 6.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog. (materijal u prilogu)

 6. 7.   Izvješće o poslovanju GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

 7. 8.  Izvješće o poslovanju «GOSPODARSKE ZONE PRELOG» d.o.o. Prelog.(materijal u prilogu)

  NAPOMENA:

   Prije prelaska na dnevni red:
  - prihvaćanje zapisnika,
  - aktualnih 30 minuta.

  Sa štovanjem,

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
  Kolarek Ljubomir, dr.vet.med. 
   v.r.

ODLUKE SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr