SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

22. sjednica Gradskog vijeća

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
M
EĐIMURSKA ŽUPANIJA 
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
KLASA:  021-05/08-01/35
URBROJ: 2109/14-01-08-01

Prelog, 13.06.2008.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 23.06.2008.g. (PONEDJELJAK), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

 a) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje društva «GOSPODARSKE ZONE PRELOG» d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

  1.  b) Donošenje Odluke o davanju jamstva društvu «GOSPODARSKE ZONE PRELOG» d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

  2. 3.   Donošenje Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

  3. 4.   Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta. 

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
  Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.

 v.r.

ODLUKE SA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr