SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

24. sjednica Gradskog vijeća

09.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/08-01/51
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog, 21. studeni 2008. godine

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 26. studenog 2008.g. (SRIJEDA), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
2. Donošenje Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)
3. Donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga u vezi s izradom Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa u    Draškovcu (materijal u prilogu)
4.  Donošenje Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa u     Draškovcu. (materijal u prilogu)

Prezentacija prijedloga:
a)    Koncepcija prometnog razvitka  Grada Preloga;
b)    Idejno rješenje izgradnje mrtvačnice i uređenja groblja u Prelogu;
c)    Idejno rješenje rekonstrukcije Trga sv. Lovre u Cirkovljanu. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.
 v.r.

Odluke sa 24. sjednice Gradskog vijeća

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr