SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

25. sjednica Gradskog vijeća

12.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/08-01/60
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog,  12.12.2008.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 17.12.2008. godine (SRIJEDA), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
  2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu, sa projekcijom za 2010. i 2011. godinu. (materijal u prilogu)
  3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu.(materijal u prilogu)
  4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini. (materijal u prilogu)
  5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
  6. Donošenje Socijalnog programa Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
  7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
  8. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika
- aktualnih 30 minuta.

Sa štovanjem,


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.
v.r.

Odluka o izvršenju proračuna za 2009. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi za 2009. godinu
Program javnih potreba u športu za 2009. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
Socijalni program Grada Preloga za 2009. godinu

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr