SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

26. sjednica Gradskog vijeća

11.03.2009

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/09-01/1
URBROJ: 2109/14-01-09-01
Prelog,  11.03.2009.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 16. ožujka 2009. godine (PONEDJELJAK), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 1. a) Donošenje Odluke o Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga područje manjeg obuhvata. (materijal u prilogu)
  b) Donošenje Odluke o Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
 3. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića «Fijolica»  Prelog za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
  b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada    Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
  c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
  d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
 4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
  b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
 6.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.  v.r.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2008.-31.12.2008.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2008.-31.12.2008. - TZ

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SA 31.12.2008. «GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA» PRELOG

RAD TZ GRADA PRELOGA U 2008.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2008.GODINU

Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice grada Preloga

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  GRADA PRELOGA U 2008. GODINI

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA PRELOGA 01.01. – 31.12.2008. GODINE

Odluku o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga

Odluku o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA PRELOGA ZA 2008. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

IZVRŠENJE PRORACUNA DO 31.12.2008.

OBRAČUN PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2008. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA PRELOGA 01.01. – 31.12.2008. GODINE

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORACUNA 2008. GODINE

RACUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2008. - Dom kulture Grada Preloga

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORACUNA 2008. GODINE - Dječji vrtić "Fijolica"

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2008. Knjižnica i čitaonica Prelog

II. POSEBNI DIO - GRAD PRELOG

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2008.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr