SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

46. sjednica poglavarstva

28.11.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K
KLASA: 022-05/08-01/25
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 21. kolovoz 2008. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.) 

s a z i v a m

46. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 27. kolovoza 2008. godine (SRIJEDA), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 19,00 sati. 

Predlaže se slijedeći:D N E V N I   R E D

1.  Donošenje Odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok (materijal u prilogu)

2.  Donošenje Odluke o uključenju Grada Preloga u Akciju «Gradovi i općine – prijatelji djece» (materijal u prilogu)

3.  Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje geodetskih poslova (materijal u prilogu)

4.  Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama k.o. Cirkovljan (materijal u prilogu)

5.  Donošenje Zaključka o zakupu poslovnog prostora (materijal u prilogu)

6.  Informacije.

7.  Zamolbe.

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 46. sjednice poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr