SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

13. sjednica Gradskog vijeća

16.06.2011
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/11-01/10
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 09.06. 2011. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 16. lipnja 2011. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
2. Donošenje I Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini. (materijal u prilogu)
3. Donošenje I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
4. Donošenje I Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
5. Donošenje I Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Odluke o zaduženju. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Preloga. (materijal u prilogu)
11. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2010. godini. (materijal u prilogu)
12. Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
13. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
14. Izvješće o poslovanju „Gospodarske zone Prelog" d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)
15. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM" d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr