SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

16. sjednica Gradskog vijeća

08.12.2011
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/11-01/40
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 08. prosinac 2011. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 15. prosinca 2011. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
2. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini. (materijal u prilogu)
3. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini. (materijal u prilogu)
4. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini. (materijal u prilogu)
5. Donošenje II Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Preloga u 2011. godini. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2011. godini. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Izmjena Socijalnog programa Grada Preloga u 2011. godinu. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2012. godinu, sa projekcijom za 2013. i 2014. godinu. (materijal u prilogu)
Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2012. godinu
9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini. (materijal u prilogu)
11. Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini. (materijal u prilogu)
12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini. (materijal u prilogu)
13. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)
15. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)
16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
17. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)
18. a) Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2011. godini. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)
19. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr