SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

18. sjednica Gradskog vijeća

23.03.2012
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/12-01/1
URBROJ: 2109/14-01-12-1
Prelog, 22. ožujak 2012. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. ožujka 2012. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Preloga – ciljana izmjena trase sjeverne obilaznice Preloga i Cirkovljana i utvrđivanje uvjeta za nekonvencionalne energane
2. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
3. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)
4. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2011). (materijal u prilogu)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
    Izvršenje proračuna za 2011. godinu
6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada Preloga u 2011. godini. (materijal u prilogu)
10. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica" Prelog za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. (materijal u prilogu)
12. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)
13. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2012. godinu. (materijal u prilogu)
14. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
16. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
17. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Prelog ima dionice ili udjele. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr